Stand van zaken:

2023: Bestemmingsplanfase

 

28 november 2023 – Verkeersveiligheid

Er zijn tien zienswijzen ingediend, waarvan negen afkomstig uit de omgeving van het plan. Deze zienswijzen spitsen zich voor een groot deel toe op de verkeersveiligheid op de van Sminiaweg / Fjildwei. Daarom is er een verkeer(veiligheids)onderzoek uitgevoerd door de gemeente. Op 28 november jl. heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden over dit onderzoek. Aanwezigen waren indieners zienswijzen, gemeente, Jelle Bijlsma BV, Stichting Aldtsjerk Foarut en Bonotraffics (verkeerskundig adviesbureau). Vanuit de indieners is er een groot belang dat afvoer van zand via een aansluiting op de N361 gaat plaatsvinden. Aldtsjerk Foarut en Jelle Bijlsma BV gaan de komende periode met derden in overleg om -hopelijk- tot een bevredigende oplossing te komen. Van deze bijeenkomst is door de gemeente een verslag ter publicatie gemaakt. 

 

27 juli 2023 - Zienswijzen

Het bestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen, in deze periode is er een aantal zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn door de gemeente en Aldtsjerk Foarút./Bijlsma op 27 juli doorgenomen. De komende weken zal de gemeente haar inhoudelijke reacties op de zienswijzen formuleren. Wanneer dit afgerond is, zal de gemeente een reactie geven aan de indieners van de zienswijzen.

 

17 mei 2023 - bekendmaking B&W Tytsjerksteradiel ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan Aldtsjerk Foarút

Op 17 mei hebben Burgemeester en Wethouders Tytsjerksterdadiel officieel bekend gemaakt dat het ontwerp bestemmingsplan Aldtsjerk Foarú ter inzage wordt gelegd. 

Op grond van dit plan wordt de bestemming van de gronden binnen het bestemmingsplangebied gewijzigd om hier de bouw van 23 woningen, de aanleg van een recreatiemeer van ongeveer 10 hectare en de bouw van 7 recreatiewoningen mogelijk te maken. Voor de aanleg van het recreatiemeer wordt ook zandwinning mogelijk gemaakt. Het plangebied is op hoofdlijnen het zuidelijke deel van het gebied ten noorden van het bedrijventerrein van Aldtsjerk, tussen de Marwei (N361) langs het westen en de Van Sminiaweg-Veldweg ten oosten.

Het ontwerp-bestemmingsplan Aldtsjerk Foarút ligt vanaf 19 mei 2023 tot en met 29 juni 2023 voor een periode van 6 weken ter inzage op Externe link:https://www.ruimtelijkeplannen.nl'

Tijdens de ter inzage ligging van het ontwerp-bestemmingsplan kan iedereen zienswijzen op het plan indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de raad van Tytsjerksteradiel, postbus 3, 9250 AA te Burgum. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen of het inzien van stukken kan contact worden opgenomen met de frontofficeruimteTD@t-diel.nl of telefonisch via 140511.

 

11 mei 2023 - Oerein 19.45 uur Ledenvergadering

Tijdens de aankomende ledenvergadering van dorpsbelang Aldtsjerk wordt tevens de laatste ontwikkelingen van Aldtsjerk Foarút besproken. In plaats van een extra informatieavond voor de omwonenden, zoals eerder georganiseerd, willen we nu het hele dorp in één keer informeren over de stand van zaken. Het leek ons het meest praktisch en minst belastend voor iedereen om deze twee vergaderingen te combineren. De aandachtspunten die naar voren zijn gekomen in eerdere bijeenkomsten met omwonenden, zullen deze avond allemaal besproken worden. Uiteraard is er ook de avond voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

De afgelopen maanden is hard gewerkt om de plannen voor de aanvraag bestemmingsplan dusdanig uit te werken dat deze ter visie kan worden gelegd. Het college Tytsjerksteradiel (burgemeester en wethouders) zullen hier binnenkort een besluit over nemen. Tijdens de ledenvergadering op 11 mei is daarom ook de gemeente (met o.a. wethouder van Zandbergen) aanwezig om een toelichting te geven, evenals Jelle Bijlsma BV en Stichting Aldtsjerk Foarút. 

 

2022: Planvorming vordert langzaam maar gestaag 

Stand van zaken maart 2022:

Inleiding 

Vandaag heeft Han Westerhof namens het bestuur van Aldtsjerk Foarút in de ALV van dorpsbelang Aldtsjerk het dorp bijgepraat. In de afgelopen periode zijn een aantal belangrijke stappen gezet. Zoals eerder genoemd is met Jelle Bijlsma BV een serieuze, betrouwbare en lokale partner gevonden om het plan uit te voeren. Met Bijlsma als partner zijn de financiele risico's afgedekt, wat nodig was omdat de stichting Aldtsjerk Foarút deze risico's zelf niet kan dragen. Bovendien is Bijlsma bereid om ons de ruimte te geven om kavels te verkopen, in plaats van woningen, zodat er meer vrijheid is in het bouwen.

 

In 2021 lag de focus vooral op twee thema's: zandwinning en stikstofregelgeving. Een ingewikkeld traject, waarbij uiteindelijk het ene thema de oplossing heeft gegeven voor het andere thema. Concreet: de wijze van zandwinning is zodanig aangepast dat deze de uitvoering van het plan mogelijk maakt binnen de stikstof regelgeving. Met het oude plan van zandwinning: 600.000 m3 zand via de zandzuiger in het depot van Stiennendaam storten, was dit niet mogelijk. 

 

Jelle Coen Bijlsma geeft namens Jelle Bijlsma BV tijdens de ALV een presentatie over de werkwijze van zandwinning en namens de gemeente geeft de heer B. Zwaagstra (Ruimtelijke Ordening) uitleg over de procedures en de vergunningen.

 

Zandwinning

De zandwinning zal gefaseerd gebeuren, Bijlsma noemt een zogrnaamde 'vaksgewijze' zandwinning. In plaats van een zandzuiger wordt de winning uitgevoerd met kranen. Binnen het plangebied komt een zanddepot van 10.000m3 (50 m x 50 m en een hoogte van 4 m). Om zandverstuiving zoveel mogelijk tegen te gaan, wordt een wal om het depot gelegd van teeltaarde. 

 

De zandwinning gebeurt gefaseerd. Eerst wordt de bovenlaag verwijderd, waarna ca. 30.000m3 zand per jaar wordt gewonnen. Dit houdt in dat gemiddeld elke 4 maanden, gedurende 2 weken twee kranen en twee dumpers het depot (opnieuw) vullen met zand. In totaal wordt 240.000m3 zand in maximaal 8 jaar, waarbij binnen de stikstofgrenzen wordt gebleven. Het meer wordt hierdoor aanzienlijk minder diep (max. 6 meter) dan in eerdere plannen. Dit heeft voordelen dat risico's op zoute kwel en afschuivingen van ondergrond er eigenlijk niet meer zijn. Bovendien is het beter voor de flora en fauna. 

 

De geluidsoverlast van de zandwinning is beperkt. Wanneer de eerste huizen worden gebouwd is de winning al dermate ver weg, dat het geluidsniveau bij de huizen ca. 50 dB is. Wel zjn er op deze wijze voortdurend vervoersbewegingen gaande gedurende 8 jaar in de buurt van het plan. De afvoer van zand vanuit het depot zal met vrachtauto's gebeuren; gemiddeld 5 wagens per dag. 

 

Het is de bedoeling dat de ontsluiting van het gebied via de provinciale weg N361 zal geschieden. Een afwaardering (verlagen van de maximale snelheid) van deze 100 km/h weg is gepland, zodat een toerit op deze weg gemaakt kan worden. De provincie heeft de werkgroep Trynwâlden gemeld, dat deze afwaardering in 2023 zal geschieden. Het dorp geeft duidelijk aan dat een ontsluiting van het plan via N361 vanaf de start van het project zeer gewenst is. Het alternatief, afvoer via Fjildwei zal meer overlast geven voor aanwonenden. Mocht onverhoopt toch eerst via de Fjildwei afgevoerd moeten worden, dan geeft de heer Bijlsma aan bereid te zijn om mee te denken met het dorp, bijvoorbeeld met een snelheidsbeperkende maatregel. Sowieso zullen alle transportbewegingen richting Stiennendaam zijn.

 

Binnen de periode van zandwinning is flexibiliteit mogelijk. Bijlsma heeft de verplichting om binnen 10 jaar na het verstrekken van de vergunning de zandwinning te beëindigen, maar mocht Bijlsma kan zien om sneller zand kwijt te kunnen, dan zal er versneld worden gewonnen. Er zijn geen maximale transportbewegingen per jaar vastgesteld; de berekening van de stikstofuitstoot wordt gerekend over het hele project. 

 

Onderstaand wordt de gefaseerde zandwinning in een aantal afbeeldingen getoond. 

 

 

 

 

Vergunningen

De heer B. Zwaagstra heeft een nadere toelichting gegeven op de komende procedures en vergunningen. Op 17 februari 2022 is de realisatieovereenkomst in een informerende bijeenkomst, een zogenaamd "Open Podium" voorgelegd aan de Raad. Op 3 maart 2022 heeft de Raad positief gestemd over het plan en de realisatie-overeenkomst, welke laatste op 11 maart jl ondertekend is door Wethouder Gelbrig Hoekstra en Jelle Coen Bijlsma van Jelle Bijlsma BV. 

 

Met de getekende realisatieovereenkomst kan begonnen worden met het voorbereiden van het bestemmingsplan en de ontgrondingsvergunning. Beide procedures lopen parallel. De verwachting is dat rond juni het bestemmingsplan in procedure gebracht kan worden, waarna in een periode van 6 weken zienswijzen kunnen worden ingediend. Het bestemmingsplan ligt dan ter inzage op het gemeentehuis. Voordat het zover is, zal Aldtsjerk Foarút het dorp hierover tijdig informeren en één of meer bijeenkomsten organiseren om alle inwonenden zo goed mogelijk op de hoogte te stellen.

 

Na behandeling, en afhankelijk van de zienswijzen, zal het bestemmingsplan na de zomervakantie worden vastgesteld. Wanneer er dan nog zienswijzen worden ingediend, zullen deze door de Raad van State in behandeling worden genomen. We hopen dat het zover niet zal komen, maar dat we met elkaar, Aldtsjerk Foarút, Dorpsbelang, omwonenden en overige inwoners van Aldsjerk, het gesprek met elkaar aangaan en tot een definitief plan komen waar we allemaal achter kunnen staan. En als ons dat lukt, dan kunnen we begin volgend jaar echt los. 

 

Stand van zaken eind 2022: 

Hoewel 2022 voortvarend begon, hebben een aantal factoren voor vertraging gezorgd. Naast Gemeenteraadsverkiezingen en wisseling van ambtenaren, werden we bij het indienen van conceptstukken voor het bestemmingsplan tot tweemaal toe geconfronteerd met aanvullende eisen, zoals bijvoorbeeld aan stikstof en geluid. Dit heeft er toe geleid dat we in 2022 geen vergunningstraject hebben kunnen opstarten.

2021: verschillende partijen werken samen

 In 2021 werden stappen gezet tussen gemeente, landeigenaar, Aldtsjerk Foarút, Jelle Bijlsma BV en Overwater Rentmeesterkantoor BV om tot een koopovereenkomst van de grond en een realisatieovereenkomst van het plan te komen.

2020: Aldtsjerk Foarút heeft de gewenste 23 woningen

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering unaniem besloten om de gewenste 23 woningen toe te kennen. Dit maakt ons ongelooflijk blij. Het heeft wel iets van ons uithoudingsvermogen gevraagd, maar dat hindert niet en het impliceert ook dat we het als dorp echt graag willen. Wij willen over 10-20 jaren nog steeds een mooi levendig dorp zijn met een Feinteboun en een goede basisschool.

Naast woningen (10 starterswoningen, 10 vrije kavels, 3 kavels voor wonen/werken en 7 recreatiewoningen) wordt ook een meer aangelegd en het plan moeten worden ingericht met beplanting, bestrating, voorzieningen en wandelpaden. 

Aldtsjerk, het dorp

 

Beelden van Aldtsjerk

 

De plannen

 

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag, suggestie of opmerking over deze site? Stuur dan een mail naar: info@aldtsjerkfoarut.nl. Onderstaand invulformulier werkt niet!!!!